Ligowe
Dodany: Komentarzy: 0

Regulamin rozgrywek w Warszawie na sezon 2023/2024

Poniższe zapisy mają nam wszystkim pomagać w umawianiu meczów. Celem nadrzędnym Administratorów ligi jest zawsze to, żeby drużyny rozgrywały możliwie najwięcej spotkań. Szukamy zatem rozwiązań kompromisowych wszędzie gdzie jest to możliwe. Jednocześnie tzw. Elastyczny Terminarz Tygodniowy przygotowany został w taki sposób, żeby ograniczyć możliwość unikania spotkań - co koniec końców psuje zabawę wszystkim zaangażowanym drużynom.

REGULAMIN ROZGRYWEK LIGOWYCH

PREAMBUŁA

Nie ma prawdziwej piłki nożnej bez postawy Fair Play. Honor, ambicja, wytrwałość i szacunek - to fundamenty na których stoi sport, który wszyscy kochamy. To właśnie te wartości, i wy wszyscy, którzy się nimi kierujecie na boisku, zmieniają pustą piłkę w bijące serce, za którym na boisko wybiegają miliony.

ADMINISTRACJA

Art. 1. Administrator

1.1. Administratorem rozgrywek playarena.pl jest Polska Federacja Piłki Nożnej 6-osobowej „Playarena” z siedzibą przy ulicy Parkowej 25 we Wrocławiu. 

1.2. Z Administratorem należy kontaktować się za pośrednictwem niżej wymienionych przedstawicieli: 

Łukasz Ćwiertniewicz - Koordynator Warszawy
Łukasz Zajm - Główny Administrator Rozgrywek

1.3. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Rozgrywek Administrator korzysta z pomocy wolontariuszy uczestniczących w Programie Ambasador w charakterze Administratorów Lig.

Art. 2. Kontakt 

2.1 Szczegółowe informacje kontaktowe: https://playarena.pl/umbrella?city_id=484#contact

INFORMACJE OGÓLNE

Art. 3. Czym jest playarena.pl

3.1. Na rozgrywki playarena.pl składają się lokalne rozgrywki ligowe piłki nożnej sześcioosobowej, cykl ogólnopolskich turniejów piłki nożnej sześcioosobowej oraz portal internetowy playarena.pl, za którego pośrednictwem wyżej wymienione rozgrywki są prowadzone.

3.2. Szczegółowe warunki korzystania z serwisu playarena.pl reguluje Regulamin Serwisu Internetowego playarena.pl (https://playarena.pl/regulamin_portalu).

3.3. W lokalnych rozgrywkach ligowych uczestniczą zespoły zgłoszone do gry w danym mieście u Ambasadora odpowiedzialnego za zapisy.

3.4. W turniejach ogólnopolskich uczestniczą zespoły zaproszone przez Organizatora, wytypowane na podstawie wyników osiągniętych w minionym sezonie w lokalnych rozgrywkach ligowych.

Art. 4. Warunki uczestnictwa

4.1. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach ligowych Playarena jest posiadanie konta (Profilu) w serwisie playarena.pl i uprzednie zapisanie drużyny do rozgrywek w mieście odpowiadającym miejscu zamieszkania/pobytu zawodników.
a) Każdy zawodnik ma prawo posiadać tylko jedno konto w serwisie. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem konta należy zgłaszać do Głównego Administratora Rozgrywek.
b) Każdy Użytkownik zarejestrowany w Serwisie ma prawo założyć nową drużynę lub dołączyć do już istniejącego zespołu.

4.2. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach ligowych playarena.pl oświadczają, że posiadają ważne badania lekarskie zezwalające na udział w zawodach sportowych.
a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikłe z tego wypadki.
b) Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW zawodnikom.

4.3. Umieszczając w swoim Profilu dane osobowe, wizerunek lub jakiekolwiek inne treści, Użytkownik:
a) Dobrowolnie wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora.
b) Upoważnia Administratora do wykorzystania wymienionych informacji zgodnie z zapisami Regulaminu Serwisu.
c) Udziela Administratorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystania i rozpowszechniania zamieszczonych treści, w szczególności wizerunków, w celu przygotowania wszelkiego rodzaju materiałów przez Administratora lub współpracowników Administratora na użytek Administratora.
d) Udziela Administratorowi prawa do udostępniania wybranych przez Administratora treści, danych i wizerunków za pośrednictwem stron trzecich (w szczególności mediów społecznościowych).

4.4. Użytkownik wyraża wolę rozwiązania umowy użytkowania Portalu w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych wymienionych w niniejszym Regulaminie.

4.5. Główny Administrator Rozgrywek sprawuje nadzór i kontrolę nad wszelkimi procesami związanymi z ochroną danych osobowych.

4.6. W przypadku naruszenia warunków niniejszego Regulaminu, dobrego imienia Organizatora, bądź dobrego imienia Partnerów i Współpracowników Organizatora za pośrednictwem stron trzecich (w szczególności mediów społecznościowych), Administrator zastrzega sobie prawo do:
a) Zawieszenia prawa zawodnika lub/i drużyny do uczestnictwa w Rozgrywkach Ligowych.
b) Wykluczenie zawodnika lub/i drużyny z uczestnictwa w Rozgrywkach Ligowych.
c) Rozwiązania umowy użytkownika portalu playarena.pl (usunięcie konta).

Art. 5. Postanowienia i informacje dodatkowe

5.1. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie oraz spory wynikające z interpretacji niniejszego Regulaminu, w imieniu Organizatora, rozstrzyga Główny Administrator Rozgrywek.

DRUŻYNA

Art. 6. Założenie drużyny 

6.1. Każdy Użytkownik serwisu playarena.pl ma prawo założyć drużynę. 

6.2. Drużynę zakłada się korzystając z funkcji Serwisu. 

6.3. Zawodnicy uczestniczący w lokalnych rozgrywkach ligowych Playarena muszą być członkami przynajmniej jednej drużyny zgłoszonej do rozgrywek. 

Art. 7. Warunki działania drużyny 

7.1. Każda drużyna musi mieć nazwę umożliwiającą odróżnienie jej od innych zespołów uczestniczących w Rozgrywkach. 
a) Nazwa drużyny nie może być w żaden sposób wulgarna, obelżywa, obraźliwa bądź promująca/kojarząca się z działalnością nielegalną, przestępczą lub łamiącą zasady współżycia społecznego. 
b) Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji nazw zespołów na użytek komunikacji ogólnopolskiej, np. dodając do nazwy drużyny nazwę miasta, w którego rozgrywkach ligowych zespół uczestniczy. 
c) W przypadku chęci zmiany nazwy drużyny w portalu, należy dokonać opłaty w wysokości 10 PLN i wysłać e-mail potwierdzający na adres pomoc@playarena.pl

Dane do przelewu: 
Nazwa: „Playarena” Sp. z o.o. 
Numer rachunku odbiorcy: 56 1030 0019 0109 8533 0001 5750 
Nazwa banku: BH Sektor Bankowości Detalicznej 
Kwota: 10,00 zł 
Tytuł płatności: Stara nazwa drużyny, Nowa nazwa drużyny. 

Po otrzymaniu potwierdzenia e-mail i zaksięgowaniu opłaty, Główny Administrator Rozgrywek dokonuje zmiany zmiany nazwy zespołu w serwisie. 

7.2. Każda drużyna musi mieć na swojej stronie w Serwisie herb umożliwiający wizualną identyfikację zespołu. 

7.3. Opcjonalnie, każdy zespół może udostępnić na swojej stronie w Serwisie link do FanPage’u w serwisie społecznościowym Facebook. 

7.4. Każdy zespół musi spełniać następujące wymogi dotyczące kadry zespołu.
a) Zespół składa się z nie mniej niż 6 zawodników.
b) Nie obowiązuje limit maksymalnej ilości zawodników w zespole.

Liczebność kadry na turnieje ogólnopolskie warunkuje regulamin danych zawodów. 

7.5. W rozgrywkach mogą uczestniczyć, o ile Zapis Lokalny nie stanowi inaczej: 
a) Zawodnicy pełnoletni, bez maksymalnego limitu wiekowego. 
b) Zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat, za zgodą rodzica/prawnego opiekuna. 
c) Zawodnicy, którzy ukończyli 13 lat, ale nie ukończyli 16. roku życia, za zgodą i pod nadzorem rodzica/prawnego opiekuna. 
d) Osoby każdej płci. 

7.6. Drużyna ponosi pełną odpowiedzialność za nieodpowiednie zachowanie zawodników oraz jej kibiców, łącznie z odpowiednimi karami nałożonymi przez Głównego Administratora Rozgrywek. 

Art. 8. Kapitan 

8.1. Każdy zespół musi posiadać Kapitana, który pełni funkcję opiekuna zespołu. 

8.2. Do obowiązków Kapitana należy:
a) Zgłoszenie zespołu do rozgrywek u Koordynatora Zapisów.
b) Umawianie meczów w rozgrywkach.
c) Zatwierdzanie protokołów meczowych.
d) Zarządzanie składem.
e) Dbanie o godne zachowanie zawodników oraz sympatyków zespołu.
f) Liczenie bramek i czuwanie nad wynikiem i czasem meczu lub wyznaczenie do tego innej osoby (każda drużyna musi wyznaczyć do tego jedną osobę, może to być osoba nie biorąca udziału w meczu).
g) Ustalenie końcowego wyniku meczu bezpośrednio na boisku po zakończeniu spotkaniu.

8.3. Organizator kontaktuje się z drużyną wyłącznie za pośrednictwem Kapitana. 
a) Administrator kontaktuje się z Kapitanem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przy rejestracji Profilu. 
b) Kapitan musi mieć podany w Profilu numer telefonu w celu opcjonalnej komunikacji telefonicznej z Administratorem.
c) Kapitan wyznacza osobę, siebie bądź swojego przedstawiciela, do komunikacji z Organizatorem oraz innymi kapitanami za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook. 

8.4. W przypadku zmiany Kapitana zespołu, dotychczasowy Kapitan jest zobowiązany do przekazania danych kontaktowych nowego Kapitana do Ambasadora odpowiedzialnego za ligę. Brak wyżej wymienionych informacji może skutkować wykluczeniem zespołu z rozgrywek. 

ZAWODNICY

Art. 9. Profil zawodnika 

9.1. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach muszą posiadać prawidłowo uzupełnioną kartę zawodnika. Przez prawidłowo uzupełnioną kartę rozumie się: 
a) Podanie prawdziwego imienia i nazwiska. 
b) Podanie poprawnej daty urodzenia. 
c) Dodanie zdjęcia profilowego umożliwiającego bezproblemową identyfikację, tj. 
- Zdjęcie pojedynczej osoby. 
- Zdjęcie z widoczną twarzą. 
- Zdjęcie bez elementów utrudniających identyfikację, np. elementów odzieży zakrywających całość bądź część twarzy bądź okularów przeciwsłonecznych. 
d) Opcjonalnie, zawodnik może wybrać preferowany numer na koszulce, pozycję na boisku oraz nogę wiodącą. 

9.2. Złamanie niniejszego punktu regulaminu może skutkować wykluczeniem zawodnika z rozgrywek oraz dodatkowej kary dla drużyny (czasowe zbanowanie zespołu), której członkiem jest dany zawodnik. O wymiarze kar decyduje Główny Administrator Rozgrywek. 

Art. 10. Przynależność do zespołu 

10.1. Zawodnik musi być dodany do kadry zespołu w serwisie playarena.pl nie później niż w momencie rozpoczęcia jego pierwszego meczu w danych barwach. 

10.2. Każdy zawodnik może występować tylko w jednej drużynie w danej klasie rozgrywkowej. 

10.2.1. Zespoły występujące w 1. lidze danego miasta tworzą klasę rozgrywkową (1. ligę). Jeśli dany zawodnik chce zagrać dla innej drużyny w tym samym mieście, to musi dołączyć do drużyny z niższej ligi. Jeśli zawodnik chce zagrać dla dwóch drużyn na poziomie 1. ligi, to muszą być to drużyny z dwóch różnych miast. 

10.3. Każdy zawodnik może występować w nie więcej niż dwóch drużynach, pod warunkiem że nie są to zespoły występujące w tej samej klasie rozgrywkowej, o ile Zapis Lokalny nie stanowi inaczej. 

10.4. W przypadku, gdy zawodnik występuje w dwóch drużynach, za drużynę macierzystą zawodnika uznaje się zespół występujący w wyższej klasie rozgrywkowej miasta, które jest wpisane w jego Profilu. 
a) W rozgrywkach pucharowych na poziomie miejskim i ogólnopolskim zawodnik ma prawo do reprezentowania wyłącznie drużyny macierzystej. 
b) Jeśli zawodnik chce reprezentować inny zespół niż macierzysty, należy poinformować o tym Głównego Administratora Rozgrywek, w terminie zgodnym z przedstawionym harmonogramem cyklu turniejowego. Jest to jednoznaczne z rezygnacją z gry w barwach drużyny macierzystej w danym cyklu turniejowym. 
c) Z uwzględniem, że w turnieju 3 Rogi Karny może wystąpić max. jeden zawodnik 1-ligowy. Za zawodnika 1-ligowego uznawana jest osoba, która rozegra min. 5 meczów na najwyższym poziomie rozgrywkowym w danym sezonie.

Art. 11. Zmiana zespołu 

11.1. Każdy zawodnik może zmienić zespół przed rozpoczęciem każdej rundy, o ile Zapis Lokalny nie stanowi inaczej: 
a) W trakcie danego sezonu zawodnik może zmienić reprezentowane barwy nie więcej niż jeden raz. Łącznie w danym sezonie zawodnik może reprezentować barwy nie więcej niż trzech zespołów. 
b) Zawodnik, który nie był członkiem żadnej drużyny w momencie startu rozgrywek (tzw. „wolny zawodnik”) może dołączyć do dowolnego zespołu w dowolnym momencie trwania rozgrywek, po uprzednim poinformowaniu Opiekuna Ligi. 
c) W wyjątkowych okolicznościach, zawodnik może zmienić barwy klubowe z wyłączeniem powyższych punktów regulaminu, jednakże po wcześniejszym zgłoszeniu „transferu” i jego akceptacji przez Głównego Administratora Rozgrywek. 

11.2. Złamanie któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu może skutkować wykluczeniem zawodnika z rozgrywek na okres wyznaczony przez Administratora. 

UCZESTNICTWO W ROZGRYWKACH

Art. 12. Zapisy do rozgrywek 

12.1. Zespoły spełniające wyżej wymienione wymagania zapisują się do udziału w rozgrywkach ligowych kontaktując się z Ambasadorem odpowiedzialnym za zapisy, pisząc na fanpage lub wysyłając e-mail na adres zapisy@playarena.pl

12.2. W treści wiadomości należy podać: 
- Nazwę Twojej drużyny. 
- Miasto, w którym chcecie grać. 
- Imię i nazwisko + numer telefonu do kapitana/menadżera drużyny. 

Art. 13. Opłaty za uczestnictwo 

13.1. O wysokości i terminach wnoszenia opłat informuje Koordynator Rozgrywek. 

Art.14. Rezygnacja z uczestnictwa w rozgrywkach 

14.1. Zespołowi, który wycofuje się z rozgrywek w trakcie rywalizacji, nie przysługuje zwrot całości bądź części wyżej wymienionych opłat. 

14.2. Zespoły, które wycofały się z rozgrywek w trakcie rywalizacji, mogą przystąpić do rozgrywek ponownie pod warunkiem: 
a) Ponownego wniesienia wymaganych opłat. 
b) Rozpoczęcia rywalizacji od najniższego szczebla rozgrywek. 

OGÓLNE PRZEPISY LIGOWE

Art. 15. Systemy rozgrywek 

15.1. W rozgrywkach uczestniczą wyłącznie zespoły, które uiściły wpisowe i zostały pozytywnie zweryfikowane przez Głównego Administratora Rozgrywek. 

15.2. Rozgrywki ligowe Playarena zostaną rozegrane w rundach, których szczegółowe harmonogramy są ogłaszane na oficjalnych grupach kapitanów. 

15.3. Punkty przyznaje się za rozegranie pojedynczego spotkania, na podstawie wyników osiągniętych na boisku: 
a) Przyznaje się 3 punkty zespołowi, który wygrał mecz. 
b) Przyznaje się po 1 punkcie obu zespołom w przypadku remisu. 
c) Nie przyznaje się punktów zespołowi, który przegrał mecz. 

15.4. Organizacja meczów podwójnych, tzw. „o 6 punktów” jest całkowicie zabroniona. O karach za złamanie niniejszego punktu regulaminu decyduje Główny Administrator Rozgrywek. 

Art. 16. Kolejność w tabeli 

16.1. We wszystkich rozgrywkach ligowych Playarena kolejność zespołów ustala się według liczby zdobytych punktów. 

16.2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują, w kolejności: 
a) Korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach sezonu. 
b) Przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach sezonu. 
c) Przy dalszej równości, liczba punktów zdobytych w meczach między zainteresowanymi zespołami. 
d) Przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica bramek w meczach między zainteresowanymi drużynami. 
e) Przy dalszej równości, większa liczba zwycięstw we wszystkich meczach sezonu. 
f) Przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Głównego Administratora Rozgrywek. 

Art. 17. Tytuły i rotacja ligowa 

17.1. Zespół, który zdobędzie I miejsce w najwyższej klasie lokalnych rozgrywkach ligowych otrzymuje tytuł Mistrza Miasta i reprezentuje swoje miasto na Mistrzostwach Polski Playarena. 

17.2. Zespół, który zdobędzie I miejsce w niższej klasie lokalnych rozgrywek ligowych otrzymuje tytuł Mistrza Ligi i reprezentuje swoje miasto w turnieju 3 Rogi Karny. 

17.3. Uczestnikami turniejów ogólnopolskich są zespoły zaproszone do udziału przez Organizatora. 

17.4. O szczegółowych zasadach kwalifikacji do turniejów ogólnopolskich Mistrzostwa Polski Playarena oraz 3 Rogi Karny decyduje Organizator, który podaje te decyzje do wiadomości w oddzielnym komunikacie. 

17.5. Zasady dotyczące spadków i awansów do danej klasy rozgrywkowej są podawane w Zapisach Lokalnych na początku sezonu. 

Art. 18. Terminarze i aktywność 

18.1. O szczegółowych terminarzach spotkań informują harmonogramy ogłaszane na oficjalnych grupach kapitanów. 

18.2. Weryfikacja terminarzy spotkań odbywa się za pośrednictwem Opiekunów Lig, wyznaczonych przez Koordynatora Ambasadorów. 

18.3. Ambasadorowie sprawujący funkcję Opiekuna Ligi są zobowiązani do następujących czynności: 
a) weryfikacji wszystkich spotkań zaplanowanych na dany okres. 
b) weryfikacji przyczyn nie rozegrania danego meczu w zaplanowanym okresie. 

18.4. W oparciu o wyniki weryfikacji i odpowiedzi uzyskane od kapitanów w jej trakcie, Opiekun Ligi podejmuje jedną z wymienionych niżej decyzji. 

18.4.1. Przełożenie spotkania: 
a) Opiekun Ligi przedłuża czas na rozegranie spotkania na kolejny okres terminarza. 
b) W wyjątkowych sytuacjach, wyznacza obligatoryjny termin na rozegranie spotkania. 

18.4.2. Walkower przeciwko drużynie Gospodarzy: 
a) Gdy kapitan Gospodarzy nie zaproponuje żadnego terminu drużynie przeciwnej. 
b) Gdy kapitan Gospodarzy nie podejmuje próby ustalenia terminu odpowiadającemu obu stronom. 
c) Gdy kapitan Gospodarzy nie odpowiada na wezwanie Opiekuna Ligi przy weryfikacji. 

18.4.3. Walkower przeciwko drużynie Gości: 
a) Gdy kapitan zespołu Gości nie odpowiada na wyzwania rzucane przez Gospodarzy. 
b) Gdy kapitan Gości nie podejmuje próby ustalenia terminu odpowiadającemu obu stronom. 
c) Gdy kapitan Gości nie odpowiada na wezwanie Opiekuna Ligi przy weryfikacji. 

18.4.4. W przypadku gdy oba zespoły nie wykazują inicjatywy w celu rozegrania meczu, Opiekun Ligi rekomenduje Głównemu Administratorowi Rozgrywek weryfikację wyniku spotkania jako obustronny walkower. 

18.5. Odwołania od decyzji Opiekunów Lig rozpatruje Koordynator Ambasadorów pod adresem e-mail: przemek@playarena.pl

18.6. Każda drużyna może rozegrać jednego dnia maksymalnie dwa mecze ligowe. Nie można grać tego samego dnia dwóch meczów ligowych przeciwko tej samej drużynie. 

OGÓLNE PRZEPISY MECZOWE

Art. 19. Organizacja i zasady rozgrywania spotkań 

19.1. Organizatorem spotkań w ramach lokalnych rozgrywek ligowych jest drużyna wytypowana jako Gospodarz. 

19.2. Przed rozegraniem spotkania Kapitanowie obu zespołów, tj. Gospodarzy oraz Gości, ustalają co następuje: 
a) Termin rozegrania meczu. 
b) Miejsce rozegrania spotkania. 
c) Dodatkowe zasady w oparciu, o które toczyć się będzie spotkanie, zgodnie z Regułami Gry opisanymi w Art. 21. niniejszego Regulaminu. 

19.3. Na Gospodarzu spotkania spoczywają następujące obowiązki: 
a) Rzucenia wyzwania w serwisie playarena.pl, zawierającego uzgodniony wcześniej termin i miejsce rozegrania meczu oraz dodatkowe ustalenia obowiązujące jako zasady rozegrania meczu. 
b) Zapewnienie właściwego boiska do rozegrania meczu w uzgodnionym terminie. 
c) Zapewnienie piłek potrzebnych do rozegrania meczu. 

19.4. Na drużynie Gości spoczywają następujące obowiązki: 
a) Przyjęcie wyzwania na mecz w serwisie playarena.pl, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. 

19.5. W przypadku gdy jeden z zespołów nie jest w stanie wywiązać się z któregokolwiek z wyżej wymienionych obowiązków, Kapitanowie uzgadniają sposób podziału tych obowiązków w sposób umożliwiający terminowe rozegranie spotkania. 

19.6. Na obu zespołach spoczywają następujące obowiązki: 
Poprawnego uzupełnienia protokołu meczowego i wprowadzenie wyniku do systemu w terminie do 7 dni od rozegrania meczu. 
a) Zapewnienie godnego zachowania zawodników i sympatyków Zespołu przed, w trakcie i po zakończeniu spotkania. 
b) Zgłoszenie Administratorowi, lub jego przedstawicielom, wszelkich uchybień dotyczących rozegrania spotkania. 
c) Zgłaszanie odpowiednim organom wszelkich zachowań o charakterze chuligańskim lub przestępczym mających miejsce przed, w trakcie i po zakończeniu spotkania. 

19.7. Oba zespoły umawiają się przed meczem na grę w określonych kolorach koszulek. 

19.8. W spotkaniu mają prawo uczestniczyć wyłącznie osoby, które w momencie rozpoczęcia meczu są członkami zespołu. W przypadku złamania niniejszego punktu regulaminu, o sankcjach decyduje Główny Administrator Rozgrywek, który ma prawo: 
a) Ukarać zespół walkowerem. 
b) Zawiesić prawo zawodnika do uczestnictwa w rozgrywkach. 

Art. 20. Niestawienie się i odwołanie meczu 

20.1. Odwołanie spotkania może nastąpić najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem meczu i wiąże się z ustaleniem nowego terminu rozegrania meczu. 

20.2. Zespół, który nie stawia się na umówiony mecz, zostaje ukarany walkowerem. 

20.3. Zespół, który nie stawia się na umówiony mecz drugi i kolejny raz w trakcie sezonu zostaje ukarany walkowerem i podlega sankcjom nakładanym przez Głównego Administratora Rozgrywek. 

20.4. Zespół może w danym sezonie oddać określoną liczbę spotkań jako walkowery. Liczba ta jest ogłaszana w Zapisach Lokalnych. 

20.5. Walkower w rozgrywkach Playarena wynosi 10:0 na korzyść drużyny poszkodowanej. 

REGUŁY GRY

Art. 21. Reguły gry 

21.1. Spotkania prowadzone są w oparciu poniższe zasady oraz Przepisy Gry IFAB (w zakresie adekwatnym do realiów pola gry piłki nożnej sześcioosobowej). O ile dany punkt Reguł nie stanowi inaczej, Kapitanowie mają prawo umówić się na jego modyfikację. Informacja o modyfikacji punktu regulaminu musi pojawić się w wyzwaniu rzucanym za pośrednictwem strony playarena.pl. 

21.2. Zespoły grają w składach sześcioosobowych: pięciu graczy w polu + bramkarz. Całkowity skład drużyny na mecz to maksymalnie 12 osób. Kapitanowie mają prawo do modyfikacji powyższej Reguły w następującym zakresie. 
a) Zespoły mogą grać w składach liczących nie mniej niż pięciu zawodników i nie więcej niż siedmiu (wliczając jednego bramkarza). 
b) Całkowity skład drużyny na mecz to nie mniej niż sześciu zawodników. 
c) O maksymalnym limicie osób w składzie na mecz decydują kapitanowie za obupólną zgodą. 

21.3. Wymiary boiska i bramek są zależne od warunków zastanych na boisku umówionym na miejsce rozegrania spotkania. Poniższe wartości zostaną podane dla celów informacyjnych: 
a) Boisko piłkarskie programu Orlik 2012: szerokość 30 m., długość 62 m.; wysokość słupka bramki 2 m., długość poprzeczki 5 m. 
b) Boisko turniejowe Playarena: szerokość 26 m., długość 52 m.; wysokość słupka bramki 2 m., długość poprzeczki 5 m. Zakres tolerancji każdego wymiaru wynosi +/- 3 metry. 
c) Boisko turniejowe Socca: szerokość 26 m., długość 52 m.; wysokość słupka bramki 2 m., długość poprzeczki 4 m. Zakres tolerancji każdego wymiaru wynosi +/- 3 metry. 

21.4. Czas gry ustalają Kapitanowie, domyślnie jest to 2 x 30 minut, z 5-minutową przerwą. W turniejach stosuje się następujące czasy gry: 
a) Mecz Mistrzostw Polski Playarena: 2 x 10 minut, z przerwą wyłącznie na zmianę stron. 
b) Mecz turnieju Mistrzostw Świata SOCCA: 2 x 20 minut, z 5-minutową przerwą. 

21.5. Zawodnicy grają w obuwiu piłkarskim zgodnym z regulaminem boiska na którym rozgrywany jest mecz. Reguła nie podlega modyfikacji. 

21.6. Bramkarz może chwytać piłkę w polu karnym własnej strefy obronnej. Reguła nie podlega modyfikacji. 

21.7. Rzuty od bramki oraz rzuty z autu wykonywane są nogą, chyba że kapitanowie ustalą inaczej. 

21.8. Zabroniony jest odbiór piłki z użyciem wślizgu oraz atakowanie wślizgiem piłki znajdującej się w posiadaniu przeciwnika lub gdy przeciwnik próbuje zagrać piłkę. Reguła nie podlega modyfikacji. 
a) Bramkarz ma prawo do wykonywania parady bramkarskie z użyciem wślizgu wyłącznie we własnym polu karnym. 
b) Zawodnik z pola ma prawo do zagrania wślizgiem wyłącznie gdy nie następuje ryzyko kontaktu z przeciwnikiem (np. wślizg blokujący linię strzału, wślizg wykonany w celu utrzymania piłki w boisku). 
c) Zawodnik wykonujący wślizg w celu wepchnięcia piłki do bramki nie popełnia przewinienia, o ile nie doprowadzi do kontaktu z rywalem. 

21.9. Nie obowiązuje przepis o spalonym. 

21.10. Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się przynajmniej w odległości 5 m od piłki. 

21.11. Zmiany przeprowadza się według następujących zasad: 
a) Zmiany graczy mogą być dokonywane w każdym momencie czasu gry, pod warunkiem że żaden zawodnik uczestniczący w wymianie nie bierze czynnego udziału w grze (tj. nie atakuje piłki, nie atakuje rywala z posiadającego piłką i nie utrudnia rywalom bez piłki przemieszczania się po boisku). 
b) Zawodnik wchodzący na boisko robi to w ustalonym wcześniej miejscu przy środkowej linii boiska (tzw. „strefa zmian”) i nie bierze czynnego udziału w grze dopóki zawodnik schodzący znajduje się na boisku. 
c) Zawodnik schodzący opuszcza boisko w dowolnym miejscu, ale musi wrócić do strefy zmian, żeby móc powrócić na boisko. 

21.12. Rzut karny w rozgrywkach playarena.pl można wykonywać na dwa sposoby: 
a) Tradycyjny rzut karny: zagranie z wyznaczonego punktu karnego. Do momentu zagrania piłki przez przeciwnika bramkarz musi przynajmniej jedną nogą dotykać linii bramkowej. 
b) Rzut karny Socca: rzut karny wyprowadza się jako trwającą nie dłużej niż 10 sekund akcję 1 na 1 z bramkarzem. Strzelec ma prawo dobijać strzały do momentu opanowania piłki przez bramkarza, opuszczenia przez piłki boiska lub upływu 10- sekund przewidzianego na akcję. Bramkarz może dowolnie poruszać się w obrębie swojego pola karnego. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 22. Postanowienia końcowe

22.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany całości regulaminu lub jego punktów w dowolnym momencie.

22.2. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Główny Administrator Rozgrywek.

ZAPISY LOKALNE - WARSZAWA

Art. 1. Przynależność do zespołu

1.1. Każdy zawodnik może występować w nie więcej niż w trzech drużynach, które są zapisane do rozgrywek ligowych w mieście. Drużyny te jednak nie mogą grać w tej samej lidze.

1.2. Każdy zawodnik może zmienić zespół przed rozpoczęciem rundy.

a) W trakcie danego sezonu zawodnik może zmienić reprezentowane barwy nie więcej niż jeden raz. Łącznie w danym sezonie zawodnik może reprezentować barwy nie więcej niż czterech zespołów.

b) Zawodnik, który nie był członkiem żadnej drużyny w momencie startu rozgrywek (tzw. „wolny zawodnik”) może dołączyć do dowolnego zespołu w dowolnym momencie trwania rozgrywek, po uprzednim poinformowaniu Administratora Ligi.

- za zawodnika niebędącego członkiem żadnej drużyny uważa się również zawodnika, który nie wypełnił dopuszczalnego limitu liczby drużyn do których przynależy (np. jest zawodnikiem dwóch drużyn, a limit wynosi trzy), jednakże wtedy może dołączyć do dowolnego zespołu o ile nie narusza postanowień punktu 1.1. - 1.1.1.

c) W wyjątkowych okolicznościach, zawodnik może zmienić barwy klubowe z wyłączeniem powyższych punktów regulaminu, jednakże po wcześniejszym zgłoszeniu „transferu” Koordynatorowi Rozgrywek, który przesyła go do akceptacji przez Głównego Administratora Rozgrywek.

1.3.1. Złamanie któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu może skutkować wykluczeniem zawodnika z rozgrywek na okres wyznaczony przez Administratora.

Art. 2. Walkowery

2.1. W sezonie 2023/2024 obowiązuje maksymalny limit oddanych walkowerów.

2.1.1. Limit oddanych walkowerów w sezonie w 1. lidze:

- 3 walkowery w trakcie całego sezonu.

2.1.2. Limit oddanych walkowerów w sezonie w niższych ligach:

- 5 walkowerów w trakcie całego sezonu.

2.2.Za drugi i każdy następny oddany walkower,  z dorobku drużyny w tabeli ligowej odejmuje się 1 punkt

2.3.“Po przekroczeniu  limitu  oddanych walkowerów zespół zostanie zdyskwalifikowany z rozgrywek”

Art. 3. Zasady awansów i spadków

3.1. 1 Liga:

a) 1 miejsce - tytuł Mistrza Warszawy Playarena 2024

a) 1-2. miejsce - przepustka na Turniej Eliminacyjny Mistrzostw Polski

b) Brak spadków

3.2. 2 Liga:

a) 1-2. miejsce – awans bezpośredni do 1.ligi,

b) 9-10. miejsce - spadek bezpośredni do 3 Ligi

3.3. 3 Liga:

a) 1-2. miejsce - awans bezpośredni do 2 Ligi,

b) 13-14. miejsce - spadek bezpośredni do 4 Ligi

3.4. 4 Liga:

a) 1-2. miejsce - awans bezpośredni do 3 Ligi,

b) 11-12 miejsce - spadek bezpośredni do 5 Ligi

3.5. 5 Liga:

a) 1-2, miejsce - awans bezpośredni do 4

b) brak spadków

3.5. Brak możliwości rezygnacji z awansu

Drużyna która wywalczyła bezpośredni awans zajmując 1-3 miejsce w lidze nie może się zrzec awansu do wyższej ligi

3.6 Awans na turnieje ogólnopolskie

Czołowe zespoły każdej z lig Playarena Warszawa mogą otrzymać zaproszenia do udziału w turniejach Mistrzostw Polski 6-tek lub „3 Rogi Karny - Oldskullowy Turniej Szóstek”. O liczbie zaproszonych drużyn decyduje Polska Federacja Socca w osobnych decyzjach.

Art. 4. Elastyczny terminarz ligowy

4.1. W rozgrywkach ligowych w mieście obowiązuje elastyczny terminarz tygodniowy.

4.1.1. Elastyczny terminarz tygodniowy zawiera zestaw meczów danej kolejki ligowej oraz wyznacza najpóźniejszą datę rozegrania meczu tejże kolejki.

Art. 5. System umawiania meczów ligowych

5.1. W warszawskich rozgrywkach Playarena Warszawa, w ligach 1-5, obowiązuje terminarz. Terminarz informuje o maksymalnej dacie rozegrania spotkania. Terminarz jest elastyczny - gracie, gdzie i kiedy się umówicie, ale nie później niż w dniu wskazanym w terminarzu.

Kapitan drużyny, która jest gospodarzem ma obowiązek najpóźniej do środy do godziny 20:00 wyznaczyć terminy rozegrania spotkania, według poniższego wzoru:

- 1 termin w tygodniu (wieczorny godz. 20-22) i 1 termin w sobotę lub niedzielę

- 2 terminy w weekend, jeden w sobotę, jeden w niedzielę, jeden wieczorem (godz. 16-22)

- 2 terminy jednego dnia w niedziele (godz. 10-22), z co najmniej 4 godziną przerwą między sobą (np. 12 i 16)

W przypadku braku wyzwań do środy do godziny 20:00 zgodnych ze wzorem, gość przejmuje rolę gospodarza i do czwartku do godziny 20:00 wyznacza jeden termin na niedziele (godz. 10-22) oraz boisko w celu rozegrania spotkania. Wyzwanie nie podlega negocjacji ze strony pierwotnego gospodarza. O braku wyzwania należy poinformować Ambasadora zarządzającego daną ligą. Jeśli drużyna gospodarzy nie ma możliwości zapewnienia boiska, za zgodą kapitana drużyny gości, jest możliwość zagrania na boisku neutralnym lub boisku drużyny gości. Preferujemy grę w niedziele, ale dajemy możliwość wyboru terminu.

Brak akceptacji jednego z terminów na 48h przed pierwszym możliwym terminem sprawia, że gospodarz sam dobrowolnie może narzucić, który termin jest obowiązujący. O takiej decyzji należy poinformować Ambasadora zarządzającego daną ligą oraz kapitana rywali poprzez wysłanie wiadomości na Facebooku lub SMS. Dodatkowo, jeśli 24h przed meczem przeciwna drużyna nie potwierdzi w żaden udokumentowany sposób obecności, to druga strona może wnioskować o walkowera.

Jako oficjalne wyzwanie traktuje się wiadomość do kapitana rywali wysłaną za pośrednictwem Facebooka. Rzucenie wyzwania na portalu playarena.pl nie jest uznawane za oficjalną próbę umówienia spotkania. Próby umówienia spotkania w inny sposób niż przez Facebook (tzn. telefonicznie, na spotkaniu twarzą w twarz itp.) kapitanowie podejmują na własne ryzyko. Nie mniej, o takiej próbie umówienia meczu należy poinformować Ambasadora odpowiedzialnego za ligę.

W przypadku problemów z kontaktem między kapitanami lub umówieniem meczu należy zgłosić się do swojego Ambasadora, który pomoże w ustaleniu terminu lub zasądzi walkower w wysokości 10:0 na niekorzyść drużyny unikającej gry.

Terminarz nie zabrania rozegrania wszystkich meczów na długo przed terminem. Gwarantuje jedynie, że każda drużyna na koniec sezonu rozegra taką samą liczbę spotkań. Nie ma możliwości rozegrać więcej lub mniej spotkań, niż wskazuje terminarz.

5.2. Prawo gospodarza

Drużyna posiadająca stałą rezerwację może skorzystać z tzw. prawa gospodarza dającego możliwość rozegrania swojego spotkania domowego na tej rezerwacji. Oznacza to w praktyce, że gospodarz może rzucić tylko jedno wyzwanie, które będzie obowiązujące, lecz musi to uczynić najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym rozegraniem meczu.

Art. 6. Przełożenie i odwołanie meczu

6.1. Przełożenie meczu

Każda drużyna może przełożyć maksymalnie dwa mecze w trakcie rundy. Mecz może zostać przełożony na wniosek jednej lub obu drużyn.

6.1.1 Przełożenie na wniosek jednej z drużyn

W przypadku, gdy spotkanie zostaje przełożone z winy gospodarza, to prawo doboru terminu oraz miejsca przechodzi na drużynę gości, która od tego momentu staje się organizatorem meczu. W przypadku przełożenia spotkania na wniosek drużyny gości nic nie ulega zmianie. W obu przypadkach spotkanie powinno zostać rozegrane do dwóch tygodni od planowanego terminu lub podczas pierwszego „wolnego terminu” rozpisanego w terminarzu lub na grupie kapitanów na portalu Facebooku. Termin ten musi zostać zgłoszony do Administratora danej ligi na czacie meczowym, nie później niż na 5 dni przed planowanym meczem.

6.1.2. Przełożenie na wniosek obu drużyn

W przypadku chęci przełożenia spotkania przez obie drużyny trzeba poinformować Administratora danej ligi na czacie meczowym o takiej sytuacji najpóźniej do czwartku poprzedzającego mecz, nie później niż do godziny 20:00. W takiej sytuacji mecz zostaje przełożony na najbliższy „wolny termin” uwzględniony w terminarzu. Prawo gospodarza zostaje u drużyny będącej pierwotnie gospodarzem. Mecz zostaje umówiony z góry na dany termin oraz nie podlega ponownemu przełożeniu. W sytuacji, gdy mecz nie odbędzie się w drugim terminie, to mecz zostaje uznany za obustronny walkower bez przydzielania punktów drużynom.

6.2 Odwołanie meczu

Od sezonu 2022/2023 nie obowiązuje już zapis od odwołaniu meczu. Każdy brak możliwości umówienia meczu traktowany jest jako jego przełożenie.

Art.7. Decyzje Ambasadora

Sytuacje nieprzewidziane w regulaminie rozstrzyga zespół ambasadorów Playarena Warszawa.

powrót do listy

Komentarze

Brak komentarzy
Jeżeli chcesz dodać komentarz, musisz być zalogowany. Zaloguj
Advertisement