Ligowe
Dodany: Komentarzy: 0

Przepisy Gry (1) - Playarena Grudziądz

Przepisy Gry składają się z 3 części w całość. Odnośniki do następnych/poprzednich części znajdziecie na dole/górze każdej z nich.

 

ARTYKUŁ 1 – POLE GRY

Boisko typu „Orlik”

 

ARTYKUŁ 2 – PIŁKA

Piłki używane w meczach rozgrywanych w Playarena Grudziądz muszą być zatwierdzone przez kapitanów drużyn biorących udział w zawodach.

 

ARTYKUŁ 3 – ZAWODNICY

1. Liczba zawodników

W zawodach biorą udział dwie drużyny;

każda składa się z nie więcej niż 6 zawodników na boisku, z których jeden jest bramkarzem.

 

Zawody nie mogą być rozpoczęte, jeśli choć jedna z drużyn ma w swoim składzie mniej niż pięciu zawodników. 

 

Odstępuję się od czasu oczekiwania na drużynę, która do godziny planowanego rozpoczęcia meczu nie uzbierała wymaganej liczby zawodników.

 

Zawody nie mogą być kontynuowane, jeśli choć jedna z drużyn, w wyniku kar czasowych [6 min - napomnienia (żółta kartka)] ma w swoim składzie na boisku mniej niż czterech zawodników. 

 

Jeżeli drużyna, w wyniku kar czasowych związanych z wykluczeniami (czerwonymi kartkami), liczy mniej niż pięciu zawodników na polu gry, zawody uznaje się za zakończone.

 

Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z pięcioma zawodnikami, skład drużyny może być uzupełniony w ciągu całego okresu trwania zawodów, zawodnikami, którzy są wpisani do składu drużyny, na stronie playarena.pl. 

 

Druga czerwona kartka dla zespołu już ukaranego, w trakcie 10 minutowej kary skutkuje przerwaniem meczu i przyznaniem walkowera drużynie przeciwnej (10:0), z wyjątkiem kiedy wynik boiskowy jest korzystniejszy dla zainteresowanego zespołu. Sytuacja powyższa nie dotyczy drugiej żółtej kartki dla tego samego zawodnika, w konsekwencji czerwonej, gdzie zespół zostaje ukarany drugą 5 minutową karą.

 

Osłabienie drużyny większą ilością kar:

Do kontynuowania zawodów wymagana jest minimalna liczba 4 zawodników grających w trakcie osłabienia drużyny karami czasowymi.

 

2. Wymiany zawodników

W zawodach Playarena Grudziądz można dokonać dowolnej liczby wymian (hokejowe), zakładając, że:

 

Przy wymianie zawodnika na zawodnika rezerwowego przestrzegane muszą być następujące warunki:

Zawodnik rezerwowy wchodzi na pole gry, tylko:

• podczas przerwy w grze,

• na wysokości linii środkowej lub na własnej połowie

• po tym, jak zawodnik wymieniany opuścił już pole gry,

 

Wymiana zawodników dokonana jest z momentem wejścia zawodnika rezerwowego na pole gry.

 

Wszyscy zawodnicy: grający, rezerwowi i przebywający na meczu (wpisani w stronie playarena.pl) podlegają władzy sędziego, bez względu na to, czy biorą udział w grze.  

 

Wymiany „hokejowe”/„lotne” (w czasie gdy toczy się gra) są niedozwolone i są uznane za nie prawidłowe.

Za nieprawidłowo przeprowadzoną zmianę sędzia ukarze zawodnika wchodzącego 2 minutami kary.

(drużyna źle przeprowadzająca zmianę gra w osłabieniu przez 2 minuty)

 

3. Zamiana bramkarza

Każdy zawodnik drużyny może zamienić się funkcją z bramkarzem, jeśli:

• sędzia został poinformowany przed dokonaniem zamiany,

• zamiana została dokonana podczas przerwy w grze. 

 

4.   Przewinienia i sankcje karne

Jeżeli w czasie gdy piłka jest w grze, zawodnik zamienia się funkcją z bramkarzem, bez zgody sędziego:

• sędzia zezwala na kontynuowanie gry,

• zawodnikowi który stanął na bramce udziela się napomnienia (żółta kartka)  w najbliższej przerwie w grze.

 

Sędzia nie napomina zawodników, jeżeli zawodnik zamienia się funkcją z bramkarzem bez zgody sędziego  w przerwie w grze. 

 

Gra jest wznawiana rzutem wolnym pośrednim z miejsca, gdzie znajdowała się piłka w chwili przerwania gry.  

 

5.   Zawodnicy i zawodnicy rezerwowi wykluczeni z gry

Zawodnik, który został wykluczony: 

- przed rozpoczęciem spotkania, w przerwie pomiędzy połowami i w czasie trwania zawodów – nie może brać udziału w zawodach, a drużyna ukarana zostaje grą w pomniejszonym składzie w okresie 10 minut. 

 

6.   Dodatkowe osoby na polu gry

 Jeżeli, zawodnik rezerwowy, zawodnik wymieniony, zawodnik wykluczony lub osoba nieuprawniona wejdzie na pole gry, sędzia musi: 

• przerwać grę tylko jeżeli osoba ta wpływa na przebieg gry, 

• nakazać usunięcie tej osoby w najbliższej przerwie w grze, 

• zastosować odpowiednie sankcje dyscyplinarne. 

 

Jeżeli gra została przerwana, a osobą, która wpływała na przebieg gry była:  

• zawodnik rezerwowy, wymieniony lub wykluczony – sędzia wznowi grę rzutem wolnym bezpośrednim lub rzutem karnym,

• osobą nieuprawnioną – sędzia wznowi grę rzutem sędziowskim. 

 

7.   Zawodnik poza polem gry

Jeżeli zawodnik, którego powrót na boisko wymaga zgody sędziego, wejdzie bez tej zgody, sędzia musi:

 - wstrzymać grę (nie natychmiast, jeżeli zawodnik nie wpływa na grę lub na jednego z sędziów lub jeżeli można zastosować korzyść),

- udzielić napomnienia zawodnikowi z powodu jego wejścia na pole gry bez zgody sędziego. 

 

Jeżeli sędzia przerwie grę, musi zostać ona wznowiona:

• rzutem wolnym bezpośrednim z miejsca, w którym zawodnik ten wywarł wpływ na grę lub na sędziego,

• rzutem wolnym pośrednim z miejsca, gdzie znajdowała się piłka w momencie, gdy gra została przerwana, zakładając, że nie było wpływu na grę lub na sędziego. 

 

Nie jest przewinieniem gdy zawodnik biorący udział w grze przekroczy linię ograniczającą pole gry w ramach toczącej się akcji. 

 

8.    Bramka zdobyta i dodatkowe osoby na polu gry

Jeżeli po zdobyciu bramki sędzia stwierdzi, że w chwili jej zdobycia na polu gry znajdowała się dodatkowa osoba, a gra nie została wznowiona, to: 

 

sędzia nie uznaje bramki, jeżeli dodatkową osobą był:

-  zawodnik, zawodnik rezerwowy, zawodnik wymieniony, zawodnik wykluczony, drużyny, która zdobyła bramkę; gra zostanie wznowiona rzutem wolnym bezpośrednim z miejsca, gdzie znajdowała się dodatkowa osoba,

- osoba nieuprawniona i przeszkadzała ona w grze, gra jest wtedy wznowiona rzutem sędziowskim. 

 

sędzia uznaje bramkę, gdy dodatkową osobą był:

- zawodnik, zawodnik rezerwowy, zawodnik wymieniony, zawodnik wykluczony, drużyny, która straciła bramkę,

- osoba nieuprawniona, która nie przeszkadzała w grze. 

 

We wszystkich powyższych przypadkach sędzia musi nakazać kapitanom usunięcie dodatkowej osoby z pola gry.  

 

Jeżeli po zdobyciu bramki i wznowieniu gry, sędzia stwierdzi, że na polu gry w chwili zdobycia bramki znajdowała się dodatkowa osoba, to gol zostaje zaliczony, bramka taka nie może zostać nie uznana.

 

Jeżeli osoba dodatkowa nadal przebywa na polu gry, sędzia musi:

• przerwać grę,

• nakazać usunięcie dodatkowej osoby,

• grę wznowić rzutem sędziowskim lub rzutem wolnym – stosownie do sytuacji.  

 

Sędzia musi zgłosić incydent do Ambasadorów Playarena Grudziądz. 

 

9.   Kapitan drużyny

Kapitan drużyny nie posiada specjalnego statusu i przywilejów, jednak ponosi w pewnym stopniu odpowiedzialność za zachowanie swojego zespołu. Każda drużyna musi mieć kapitana.

Prawo zwracania się do sędziego w sposób taktowny, w sprawach dotyczących zawodów, przysługuje wyłącznie kapitanowi drużyny, tylko w czasie przerwy w grze.

Na ewentualne pytanie kapitana drużyny, sędzia udziela zwięzłej i jednoznacznej odpowiedzi, nie dopuszczając do polemiki.

Kapitanowi nie wolno okazywać dezaprobaty dla decyzji sędziego. 

Jeżeli z jakichkolwiek powodów kapitan opuszcza zawody przed końcem, winien poinformować sędziego o zmianie osoby, posiadającej te uprawnienia.

Kapitan odpowiada za dopuszczenie zawodników do zawodów.

Do wzięcia udziału w zawodach uprawnieni są jedynie zawodnicy i zawodnicy rezerwowi wpisani do drużyny na stronie playarena.pl.

 

Drużyny zobowiązane są do stawienia się na polu gry w takim czasie, aby sędzia mógł (po sprawdzeniu ubioru i przeprowadzeniu losowania) punktualnie o wyznaczonej godzinie rozpocząć zawody.

 

Jeżeli zawodnik, zanim opuści pole gry, bierze udział w grze, zostanie napomniany za nie sportowe zachowanie.

Przerwana gra zostanie wznowiona rzutem wolnym pośrednim z miejsca przewinienia.

 

Zawodnik, którego wejście na pole gry wymaga zgody sędziego, powinien na nią czekać do czasu otrzymania od sędziego przyzwalającego znaku.

 

Zawodnicy ukarani wykluczeniem

Zawodnik, zawodnik rezerwowy, względnie zawodnik wymieniony wykluczeni z gry nie mają prawa zajmować miejsca, w bezpośrednim otoczeniu pola gry (na terenie orlika) – niezależnie od tego, w jakim ubiorze się znajdują. 

 

ARTYKUŁ 4 – UBIÓR ZAWODNIKÓW

1.   Względy bezpieczeństwa

Zawodnik nie może używać ubioru lub nosić czegokolwiek, co byłoby niebezpieczne. 

 

Jeżeli sędzia stwierdzi, że zawodnik na boisku ma na sobie niewłaściwy/niebezpieczny ubiór , sędzia musi nakazać zawodnikowi:

• usunięcie niedozwolonego wyposażenia,

• opuszczenie pole gry w najbliższej przerwie w grze, jeżeli zawodnik nie jest w stanie lub nie wykazuje chęci do wykonania polecenia. 

 

Zawodnik, który odmawia wykonania polecenia, względnie ponownie nosi niedozwolony przedmiot, musi zostać napomniany. 

 

Zawodnik, który przypadkowo zgubił but lub ochraniacz, musi założyć ten element jak najszybciej jest to możliwe, jednak nie później niż w najbliższej przerwie w grze.

 Jeżeli przed tym zawodnik taki zagra piłkę i/lub zdobędzie bramkę, to taka bramka zostaje uznana. 

 

2.   Kolory

Zasady doboru strojów drużyn określają regulaminy rozgrywek. 

• Obie drużyny muszą mieć kolory strojów odróżniające się od siebie oraz sędziów.

• Bramkarze muszą mieć kolory strojów odróżniające ich od pozostałych zawodników oraz sędziów.

• Jeżeli bluzy obu bramkarzy są tego samego koloru, i żaden z nich nie posiada bluzy w innym kolorze, sędzia zezwala na rozpoczęcie zawodów.

 

3.   Inne elementy wyposażenia

Bezpieczne przedmioty ochronne, takie jak ochraniacze głowy, maski na twarz, ochraniacze kolan i łokci, wykonane z odpowiednich miękkich i lekkich materiałów, są dozwolone; podobnie jak czapki z daszkiem używane przez bramkarzy czy okulary przystosowane do uprawiania sportu.  

 

4.  Przewinienia i sankcje karne

Za jakiekolwiek złamanie postanowień tego Artykułu gra nie musi być przerwana, a zawodnik:

• zostaje poinstruowany przez sędziego o konieczności opuszczenia pola gry w celu poprawy ubioru,

• opuszcza pole gry podczas najbliższej przerwy w grze, chyba że do tego czasu poprawił ubiór. 

 

Zawodnik, który opuścił pole gry w celu poprawy lub zmiany ubioru musi: 

• mieć sprawdzony sprzęt przed otrzymaniem zgody na powrót na pole gry,

• powrócić na pole gry tylko za zgodą sędziego (która może być wydana również, gdy toczy się gra). 

 

Zawodnik, który wchodzi na pole gry bez zgody sędziego musi być napomniany.

 

Jeżeli gra została przerwana w celu udzielenia napomnienia, gra jest wznawiana rzutem wolnym pośrednim z miejsca, gdzie znajdowała się piłka w chwili przerwania gry.  

 

Niedopuszczenie zawodnika do gry

5. Jeżeli zawodnik zamierza grać z opatrunkiem chroniącym go przed kontuzją (nawet za zgodą lekarza), sędzia ma prawo nie dopuścić go do gry, jeśli stwierdzi, że opatrunek stanowi zagrożenie dla innych zawodników.  

 

ARTYKUŁ 5 – SĘDZIA

1.   Władza sędziego

Zawody są prowadzone przez sędziego, który ma pełną władzę egzekwowania uprawnień nadanych mu przez Przepisy Gry w związku z meczem, który sędziuje. 

 

2.   Decyzje sędziego

Decyzje podejmowane przez sędziego, będą podejmowane na najwyższym poziomie zgodnie z Przepisami Gry i „duchem gry” i będą opierały się na obiektywnej ocenie w celu podjęcia odpowiednich kroków w ramach Przepisów Gry.  

 

Decyzje podejmowane przez sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą, włącznie z uznaniem lub nie uznaniem bramki oraz rezultatem zawodów – są ostateczne.

 

Decyzje sędziego, muszą być zawsze respektowane. 

 

3.   Uprawnienia i obowiązki

Sędzia:

• egzekwuje zapisy Przepisów Gry,

• prowadzi zawody, 

• mierzy czas gry, sporządza notatki z przebiegu zawodów i dostarcza informacji Ambasadorom Playarena Grudziądz o nałożonych sankcjach dyscyplinarnych oraz innych incydentach, które miały miejsce przed, w trakcie trwania lub po zawodach, 

• nadzoruje i/lub decyduje, jak gra zostanie wznowiona po jej przerwaniu. 

 

Korzyść

• nie przerywa gry, gdy drużyna, której przeciwnicy popełnili przewinienie, odniesie korzyść z takiego rozstrzygnięcia, i ukarze pierwotne przewinienie, jeżeli przewidywana korzyść nie rozwinie się w tym czasie lub w ciągu kilku sekund. 

 

Sankcje dyscyplinarne

 Sędzia:

• karze za cięższe przewinienie w odniesieniu do sankcji, wznowienia gry, dotkliwości ataku fizycznego oraz taktycznych konsekwencji, gdy dochodzi do więcej niż jednego przewinienia w tym samym czasie,

• stosuje sankcje karne wobec zawodników winnych popełnienia przewinienia karanego napomnieniem lub wykluczeniem z gry,

• ma władzę do podejmowania sankcji dyscyplinarnych od momentu wejścia na pole gry, aż do czasu opuszczenia pola gry po zakończeniu zawodów (włącznie z rzutami z punktu karnego).

 

Jeżeli przed wejściem na pole gry, przed rozpoczęciem zawodów, zawodnik popełni przewinienie karane wykluczeniem, sędzia ma władzę, żeby nie dopuścić winnego zawodnika do gry i zgłosić niewłaściwe postępowanie,

 

• Sędzia ma władzę pokazywania żółtych i czerwonych kartek, za co regulamin rozgrywek przewiduje – stosowania kar wykluczeń minutowych, od momentu wejścia na pole gry przed rozpoczęciem zawodów, a także do końca zawodów, włączając to okres przerwy między połowami, dogrywkę i serię rzutów z punktu karnego.

 

Kontuzje

• Sędzia nie przerywa gry aż do momentu, gdy piłka jest poza grą, jeżeli zawodnik doznał lekkiej kontuzji,

 

• Sędzia przerywa grę, jeżeli zawodnik uległ poważnej kontuzji i zapewnia jego zniesienie z pola gry.

 

Udzielanie kontuzjowanemu zawodnikowi pomocy na polu gry jest niedozwolone i może on powrócić na pole gry dopiero po jej wznowieniu.

 

Jeżeli piłka jest w grze, zawodnik może powrócić na pole gry jedynie przekraczając linię boczną.

 

Natomiast podczas przerwy w grze, zawodnik ten może powrócić na pole gry zza którejkolwiek linii ograniczającej pole gry.

 

Wyjątki od powyższych Zasad dotyczą jedynie przypadków, gdy:

- kontuzjowany jest bramkarz,

- bramkarz i zawodnik z pola zderzą się ze sobą i potrzebują pomocy,

- zawodnicy tej samej drużyny zderzą się i potrzebują pomocy,

- doszło do ciężkiej kontuzji,

- zawodnik doznał kontuzji na skutek fizycznego ataku, za który przeciwnik został napomniany lub wykluczony (np. faul wykonany w sposób nierozważny lub z użyciem nieproporcjonalnej siły), zakładając, że ocena kontuzji/udzielanie pomocy, zostaną zakończone szybko.

 

• Sędzia pilnuje, by zawodnik z krwawiącą raną opuścił pole gry.

 

Sędzia da przywalający sygnał na jego powrót dopiero, gdy będzie pewny, że krwawienie zostało zatamowane, a zawodnik nie ma na sobie zakrwawionego ubioru.

Jeżeli zawodnik nie podporządkuje się zarządzeniu sędziego, musi być napomniany za nie sportowe zachowanie, 

 

• jeżeli sędzia zdecydował o udzieleniu kary indywidualnej zawodnikowi kontuzjowanemu, który musi opuścić pole gry dla otrzymania pomocy, sędzia musi stosowną karę udzielić, zanim zawodnik ten opuści pole gry, 

 

• jeżeli gra nie została przerwana z innego powodu lub kontuzja nie powstała w wyniku przewinienia, przerwana gra jest wznawiana rzutem sędziowskim.  

 

Ingerencja z zewnątrz

• Sędzia przerywa, wstrzymuje lub kończy zawody ze względu na przewinienie związane z ingerencją z zewnątrz, np. gdy:

- sztuczne oświetlenie jest niewystarczające,

- przedmiot rzucony przez kibica trafia sędziego, lub zawodnika – sędzia, w zależności od powagi incydentu, grę kontynuuje, przerwie, lub zakończy, 

- kibic użyje gwizdka, który wypłynie na grę – sędzia grę przerwie i wznowi ją rzutem sędziowskim,

- druga piłka, inny przedmiot lub zwierzę pojawi się na meczu na polu gry.

 

Sędzia musi:  przerwać grę (i wznowić rzutem sędziowskim) jedynie wtedy, gdy inny przedmiot lub zwierze wpływa na grę,

 

Sędzia musi:  - kontynuować grę, jeżeli przedmiot lub zwierzą nie wpływają na grę, nakazać usunięcie przedmiotu tak szybko, jak to możliwe. 

 

Sędziowie nie mogą być uznani odpowiedzialnymi za:

- jakikolwiek rodzaj kontuzji (urazu) doznanej przez zawodnika lub widza,

- jakiekolwiek uszkodzenie własności bez względu na jej rodzaj,

- wszelkie inne straty poniesione przez osobę fizyczną, drużynę lub inny podmiot, powstałe lub mogące powstać z powodu jakiejkolwiek decyzji, podjętej na mocy Przepisów Gry lub w związku z normalną czynnością wynikającą z prowadzenia zawodów i kontroli nad nimi. 

 

ARTYKUŁ 6 – POZOSTALI SĘDZIOWIE

Dopuszcza się prowadzenie zawodów Playarena Grudziądz z dwoma sędziami lub trzema sędziami.

 

ARTYKUŁ 7 – CZAS TRWANIA ZAWODÓW

1.   Części gry

Zawody trwają dwa równe okresy 30 -minutowe.

Mierzenie czasu gry przez sędziego rozpoczyna się z chwilą prawidłowego wprowadzenia piłki do gry przy rozpoczęciu każdej z części zawodów

 

2.   Przerwa między częściami zawodów

Zawodnikom przysługuje prawo do przerwy między obiema częściami zawodów, nie dłuższej niż 5 minut.

 

Doliczanie straconego czasu gry

3. O tym, czy zawody wymagają doliczenia straconego czasu, decyduje tylko sędzia zawodów.

Liczba doliczonych minut leży jedynie w gestii sędziego. Sędzia w sposób widoczny sygnalizuje zawodnikom tuż przed zakończeniem zawodów (względnie dogrywki) ilość minimalnego czasu (minut) doliczonego na skutek nienormalnych przerw w grze.

Wskazanie przez sędziego liczby minut, o które przedłuża każdą część zawodów oznacza jedynie minimalną ilość doliczonego czasu. Sędzia czas ten powiększy, jeśli już w doliczonym czasie gry nastąpią kolejne nienormalne przerwy.

 

W przypadku braku sędziego czas mierzony jest przez osobę zaakceptowaną przez obie strony. Czas gry zatrzymuje się lub dolicza wyłącznie w momencie gdy piłka wyleci za ogrodzenie orlika. W pozostałych przypadkach nie dolicza się dodatkowego czasu gry.

 

4.   Rzut karny

Jeżeli sędzia zarządził wykonanie lub powtórzenie wykonania rzutu karnego, czas trwania danej części zawodów przedłuża się do rozstrzygnięcia tego rzutu. 

 

ARTYKUŁ 8 – ROZPOCZĘCIE I WZNOWIENIE GRY

Rozpoczęcie gry wykonuje się na początku każdej połowy zawodów, każdej połowy dogrywki oraz po tym, jak bramka została zdobyta.

 

Rzuty wolne (bezpośrednie i pośrednie), rzuty karne, wrzuty, rzuty od bramki i rzuty rożne są innymi sposobami wznowienia gry (patrz Artykuły 13-17).

 

Rzut sędziowski jest metodą wznowienia gry po tym, jak sędzia przerwał ją z powodu, który zgodnie z Przepisami Gry, nie wiąże się ze wznowieniem na żaden z powyższych sposobów. 

 

Jeżeli do przewinienia doszło, gdy piłka była poza grą, nie zmienia to sposobu wznowienia gry. 

 

1.   Rozpoczęcie gry Procedura w obecności sędziego

• drużyna, która wygrała losowanie, decyduje, na którą bramkę będzie atakowała w pierwszej połowie,

• drużyna, która przegrała losowanie, rozpoczyna grę,

• drużyna, która wygrała losowanie, rozpoczyna grę w drugiej połowie zawodów,

• w drugiej połowie zawodów drużyny zmieniają połowy pola gry i atakują przeciwne bramki,

• po zdobyciu bramki rozpoczęcie gry wykonuje drużyna, która bramkę straciła. 

 

W przypadku gry bez sędziego kapitanowie ustalają między sobą, która z drużyn rozpoczyna spotkanie.

 

Przy każdym rozpoczęciu gry:

• wszyscy zawodnicy, z wyjątkiem zawodnika wykonującego rozpoczęcie gry, muszą zająć miejsca na własnej połowie pola gry. 

• zawodnicy drużyny nie wykonującej rozpoczęcia gry znajdują się w odległości co najmniej 5 metrów od piłki aż do momentu, gdy znajdzie się ona w grze,

• piłka leży nieruchomo w punkcie środkowym, 

• sędzia daje sygnał gwizdkiem,

• piłka jest wprowadzona do gry, gdy została kopnięta i wyraźnie poruszyła się, 

• bramka może być zdobyta bezpośrednio z rozpoczęcia gry na drużynie przeciwnej.

Jeżeli piłka z rozpoczęcia gry wpadnie bezpośrednio do bramki wykonawcy, sędzia przyznaje drużynie przeciwnej rzut rożny. 

 

Naruszenia Przepisów i sankcje karne procedury rozpoczęcia gry.

Jeżeli wykonawca rozpoczęcia gry dotyka piłkę po raz drugi, zanim dotknęła ona innego zawodnika, zarządza się rzut wolny pośredni.

Jeżeli drugie dotknięcie jest jednocześnie rozmyślnym zagraniem piłki ręką, zarządza się rzut wolny bezpośredni. 

 

Za każde inne naruszenie procedury wykonania rozpoczęcia gry, rozpoczęcie gry powtarza się.  

 

2.   Rzut sędziowski Procedura

Sędzia opuszcza trzymaną w ręce piłkę w miejscu, gdzie znajdowała się ona w chwili przerwania gry.

 

Jeżeli gra została przerwana, gdy piłka znajdowała się w polu bramkowym, rzut sędziowski sędzia wykonuje z linii pola bramkowego, równoległej do linii bramkowej – z miejsca najbliższego temu, gdzie była piłka w chwili przerwania gry. 

 

Piłka jest w grze w momencie, gdy dotknie podłoża. 

 

Przy rzucie sędziowskim w walce o piłkę może brać udział dowolna liczba zawodników, z bramkarzami włącznie.

 

Sędzia główny nie ma prawa decydować o tym, kto może walczyć o piłkę podczas rzutu sędziowskiego i nie może decydować o jego rozstrzygnięciu. 

 

Naruszenia Przepisów i sankcje karne podczas rzutu sędziowskiego.

 

Rzut sędziowski należy powtórzyć, jeżeli piłka:

• została dotknięta przez zawodnika, zanim dotknęła podłoża,

• opuszcza pole gry, po dotknięciu podłoża, nie dotknięta przez jakiegokolwiek zawodnika. 

 

Jeżeli piłka wpadnie do bramki nie dotykając przynajmniej dwóch zawodników, grę wznawia się:

• rzutem od bramki – jeżeli piłka wpadnie do bramki przeciwnika,

• rzutem rożnym – jeżeli piłka wpadnie do bramki własnej drużyny. 

 

Stawienie się drużyn na polu gry

Drużyny zobowiązane są do stawienia się na polu gry w takim czasie, aby sędzia mógł punktualnie, o wyznaczonej godzinie, dać sygnał gwizdkiem na rozpoczęcie zawodów.

Jeżeli zawody nie rozpoczną się punktualnie, sędzia opisuje Ambasadorom Playarena Grudziądz przyczynę opóźnienia.

 

Rzut sędziowski

Przy wykonywaniu rzutu sędziowskiego zawodnicy zajmują takie miejsca, aby sędzia mógł swobodnie wykonać rzut. 

Nie istnieje obowiązek uczestnictwa zawodników obu drużyn – czy jakiegokolwiek zawodnika – przy wykonywaniu rzutu sędziowskiego.

Przy rzucie sędziowskim piłka musi zostać opuszczona, nie zaś rzucona ku dołowi. Sędzia powinien trzymać piłkę w dłoni, na wysokości wyciągniętej ręki.

Jeżeli podczas wykonywania rzutu sędziowskiego, zanim piłka dotknie podłoża, nastąpi naruszenie Przepisów Gry, to po ewentualnym zastosowaniu kar indywidualnych, sędzia powtarza wykonanie rzutu sędziowskiego, gdyż piłka nie była w grze. 

 

Opóźnianie wykonania wznowienia gry

Zawodnik, który nie stosuje się do polecenia sędziego i nie odsunie się na wymaganą odległość od piłki przy wykonywaniu wznowienia gry lub odmawia wykonania tego polecenia, zachowuje się niewłaściwie – zostanie ukarany napomnieniem. 

 

ARTYKUŁ 9  – PIŁKA W GRZE I POZA GRĄ

1.   Piłka poza grą

Piłka jest poza grą, gdy:

• całym obwodem przekroczyła linię bramkową lub linię boczną, zarówno po ziemi, jak i w powietrzu,

• gra została przerwana przez sędziego. 

Jeżeli sędzia omyłkowo przerwał grę gwizdkiem, nie może ona być kontynuowana zawołaniem lub gestem sędziego.

Wznowienie gry nastąpi rzutem sędziowskim  w miejscu, gdzie znajdowała się piłka w chwili przerwania gry.

 

2.   Piłka w grze

Piłka jest w grze w każdym pozostałym czasie, włączając sytuacje, gdy odbija się od jednego z sędziów, słupka, poprzeczki lub chorągiewki rożnej i pozostaje na polu gry.

Przewinienie (nawet ewidentne), na które sędzia nie zareagował sygnałem gwizdka, nie stanowi o przerwaniu gry, a zawodnicy winni ją kontynuować.

 

ARTYKUŁ 10 – WYŁANIANIE ZWYCIĘZCY

1.   Zdobycie bramki

Bramka jest zdobyta, gdy piłka całym swoim obwodem przekracza linię bramkową pomiędzy słupkami bramkowymi i pod poprzeczką, zakładając, że drużyna, która zdobyła bramkę, nie popełniła wcześniej przewinienia.  

 

Jeżeli sędzia dał sygnał gwizdkiem, że bramka została zdobyta, zanim piłka przekroczyła linię bramkową całym swoim obwodem, gra winna być wznowiona rzutem sędziowskim. 

 

2.   Rozstrzygnięcie spotkania

Drużyna, która zdobyła większą liczbę bramek jest zwycięzcą.

Jeżeli obie drużyny zdobyły równą liczbę bramek lub nie zdobyły żadnej bramki, zawody uznaje się za zremisowane. 

 

Zdobycie bramki

3. Bramka może być zdobyta z:

- rozpoczęcia gry,  

- akcji,

- rzutu od bramki (z wyłączeniem rzutu przez bramkarza ręka),

- rzutu karnego, - rzutu wolnego bezpośredniego,

- rzutu rożnego.

 

4. Bramka nie może być zdobyta bezpośrednio z:

- rozpoczęcia gry – jeżeli piłka wpadnie do bramki wznawiającego grę,

- rzutu sędziowskiego,

- rzutu wolnego bezpośredniego – jeżeli piłka wpadnie do bramki wykonawcy rzutu,

- rzutu wolnego pośredniego,

- wrzutu,

- rzutu rożnego – jeżeli piłka wpadnie do bramki wykonawcy rzutu, 

- rzutu od bramki wykonanego przez bramkarza ręka.

 

Uznanie bramki

5. Sędzia uznaje bramkę, będąc całkowicie przekonanym, że została zdobyta w sposób prawidłowy. Fakt przekroczenia przez piłkę całym obwodem linii bramkowej między słupkami bramkowymi i pod poprzeczką sędzia winien stwierdzić osobiście. 

 

6. Sędzia uznaje zdobytą bramkę poprzez wyciągnięcie ramienia w kierunku punktu środkowego.

 

Nie uznanie bramki

7. Sędzia, mimo podjętej decyzji o uznaniu bramki i wskazaniu ręką na punkt środkowy, może zmienić swoją decyzję, ale jedynie przed wznowieniem gry.

 

ARTYKUŁ 11 – SPALONY

W zawodach Playarena Grudziądz nie obowiązuje zasada spalonego.                                                        

 

Część dalszą znajdziecie pod TYM LINKIEM

 

powrót do listy

Komentarze

Brak komentarzy
Jeżeli chcesz dodać komentarz, musisz być zalogowany. Zaloguj
Advertisement