Ligowe
Dodany: Komentarzy: 0

Regulamin rozgrywek w Brodnicy na sezon 2022/2023

REGULAMIN ROZGRYWEK 2022/2023§1 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA  

1. Organizatorem rozgrywek jest PLAYARENA Polska Federacja Piłki Nożnej 6-osobowej, ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław poprzez opiekunów ligi w mieście Brodnica.

2. Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest:  

a) uzupełnienie kadry zawodników na stronie Playarena przed 01.09.2022r.

b) dokonanie opłaty w wysokości wpisowego ustalonego przez playarena.pl  

3. Zgłoszenie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem poniższego regulaminu wewnętrznego ligi oraz regulaminu rozgrywek Playarena dostępnego pod adresem https://playarena.pl/regulamin_rozgrywek

4. Każda drużyna musi wyznaczyć jedną osobę, która pełni funkcję kapitana. Kapitan ma prawo do zgłoszenia i wycofania drużyny z rozgrywek. Zmiana kapitana może nastąpić tylko raz w sezonie.

5. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy ukończyli 15 rok życia.

6. Opiekun ligi ma prawo podjąć decyzje o wykluczeniu danej drużyny z rozgrywek Playarena, w tym w przypadku:  

a) niewniesienia opłaty za rozgrywki ligowe,

b) wybitnie niesportowego zachowania zawodników i osób związanych z drużyną przed, w czasie i po meczu,  

c) notorycznego łamania postanowień regulaminu wewnętrznego ligi oraz regulaminu rozgrywek Playarena,  

d) trzykrotnego niestawienia się na meczu.

7. W przypadku wycofania drużyny z rozgrywek osoba do tego uprawniona powinna powiadomić o tym fakcie Opiekuna Ligi.

8. Drużynom, które zostały wykluczone lub wycofały się z rozgrywek Playarena Brodnica, nie przysługuje zwrot kwoty wpisowego.  

9. W przypadku wykluczenia lub wycofania się jednej z drużyn, organizator ma prawo zastąpić ją innym zespołem na zasadach ustalonych z kapitanami wszystkich drużyn.

10. W meczach nie mogą brać udziału zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.  

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz za skutki wypadków w czasie gry.  

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wypadki oraz skutki wypadków podczas trwania rozgrywek.

 

§2 ZASADY ROZGRYWEK  

13. W rozgrywkach Playarena za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis - 1 punkt, a za przegraną - 0 punktów.  

14. Po meczu Kapitan jest zobowiązany do uzupełnienia wyniku meczu oraz osób biorących udział w spotkaniu na stronie playarena.pl w czasie do 5 dni.

15. W sytuacji, gdy drużyna nie stawiła się o planowanej godzinie rozpoczęcia spotkania, mecz zostaje opóźniony o maksymalnie 20 minut, po czym zostaje przypisany walkower na korzyść zespołu obecnego.

16. Oddanie trzeciego walkowera skutkuje automatycznym wykluczeniem z rozgrywek.    

17. W rozgrywkach Playarena Brodnica obowiązuje terminarz rozgrywania meczów. Terminarz informuje o przedziale czasowym, w jakim powinna zostać rozegrana dana kolejka oraz zawiera zestaw par spotkań dla danej kolejki. Terminarz dołączony jest do regulaminu jako załącznik nr 1. Rozgrywanie meczów poza terminarzem jest karane walkowerem na korzyść gości w stosunku 0:20.

18. Terminarz jest tylko poglądowy, możliwe są zmiany dat rozgrywania danych kolejek o czym kapitanowie zostaną poinformowani nie później niż miesiąc przed daną kolejką. Kolejność rozgrywania spotkań pozostaje bez zmian.

 

§3 UMAWIANIE SPOTKAŃ, WPROWADZANIE WYNIKÓW, KARY

19. Gramy systemem dla 11 zespołów. Co kolejkę jeden z zespołów pauzuje.

20. Gospodarz meczu ma obowiązek podać drużynie Gości dwie propozycje terminu rozegrania spotkania najpóźniej 72h poprzedzające rozpoczęcie kolejki. Terminy te nie mogą wykraczać poza ustalone ramy czasowe dla danej kolejki ligowej.

21. Jeden termin w dniach od poniedziałku do piątku, drugi termin weekendowy.

22. Drużyna Gości ma obowiązek zaakceptować jeden z zaproponowanych terminów 72h przed rozpoczęciem meczu.

23. Brak akceptacji jednego z terminów na 72h przed pierwszym możliwym terminem sprawia, że gospodarz sam dobrowolnie może narzucić, który termin jest obowiązujący.

24. W przypadku problemów z kontaktem między kapitanami lub umówieniem meczu należy zgłosić się do swojego Opiekuna Ligi, który pomoże w ustaleniu terminu lub zasądzi walkower w wysokości 20:0 na niekorzyść drużyny unikającej gry (po raz n-ty).

25. Każda z drużyn ma prawo do przełożenia dwóch meczów w sezonie na termin poza ramami dni rozgrywania danej kolejki Playarena Brodnica. W tym celu należy uzyskać zgodę rywala oraz wspólnie z Opiekunem Ligi ustalić nowy termin meczu.  

26. Informacja o przełożeniu meczu powinna wpłynąć do Opiekuna Ligi najpóźniej na 24 godziny przed pierwotnie zaplanowanym terminem.

27. W przypadku nie informowania Opiekuna ligi o przełożeniu spotkania, drużyna gospodarzy zostaje ukarana walkowerem na korzyść drużyny gości 20:0.

28. Każdy zespół może odwołać mecz na żądanie nie później niż 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem meczu. Dostępny jest limit 3 meczów na sezon.

29. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Opiekun Ligi po konsultacji z drużyną poszkodowaną wyznacza nowy termin na rozegranie meczu. Drużyna poszkodowana przejmuje rolę Gospodarza i wyznacza jeden obowiązkowy termin do rozegrania danego meczu.

30. Wynik meczu na stronie playarena.pl musi zostać wprowadzony do 72h od zakończenia meczu przez gospodarza danego meczu.

31. Niewprowadzenie lub niezatwierdzenie wyniku w terminie 72h od rozegrania meczu skutkuje przyznaniem walkowera na korzyść rywala w stosunku 20:0.

32. Zespół na którego niekorzyść został przyznany walkower ponosi opłatę na rzecz nagród ligowych w wysokości 100zł.

33. Istnieje możliwość odwołania się od kary w ciągu 7 dni od przyznania walkowera.

 

§4 KADRA, ZGŁASZANIE ZAWODNIKÓW, TRANSFERY  

34. W każdej drużynie do rozgrywek może być zgłoszona nieograniczona liczba graczy (tylko oni mogą brać udział w meczu), przy czym na boisku przebywa 5 zawodników z pola oraz bramkarz. W przypadku gdy w meczu uczestniczy zawodnik niezgłoszony, drużyna ukarana zostaje walkowerem na korzyść drużyny rywala w stosunku 20:0.

35. W rundzie jesiennej od 1 września 2022 roku do 30 listopada 2022 roku oraz w rundzie wiosennej od 1 marca 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku obowiązuje zakaz dopisywania zawodników do zespołu. W przypadku wystąpienia dopisanego zawodnika w meczu, zespół zostaje ukarany walkowerem.

36. Zawodnik może być zgłoszony jednocześnie tylko w jednej drużynie. W trakcie sezonu dopuszcza się jedną zmianę drużyny w trakcie przerwy w rozgrywkach ustalonej na 1 grudnia 2022 – 28 luty 2023. W przypadku wystąpienia zawodnika w dwóch drużynach, zostaje on ukarany karą 2 kolejnych meczów w których nie może wystąpić.

37. Kadra zespołu na stronie playarena.pl musi być uzupełniona do rozpoczęcia rozgrywek Playarena ustalonych na 1 września 2022r.

 

§5 STROJE, OBUWIE  

38. Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach powinna występować w jednolitych strojach.

39. W przypadku gdy obie drużyny posiadają koszulki w tych samych kolorach, o tym, która drużyna wystąpi w znacznikach, decyduje losowanie ustalone przez kapitanów.

40. Niedopuszczone do gry jest obuwie z wkręcanymi korkami, obuwie typu AG posiadające korki.

 

§6 PRZEPISY GRY  

41. Mecz trwa 2x30 minut.

42. Minimalna liczba zawodników danej drużyny potrzebna do rozpoczęcia meczu to 6.  

43. Każda drużyna podczas meczu może dokonać nieograniczonej liczby zmian. Zmiany nie wymagają przerwy w grze. Zmiana może zostać dokonana tylko w wyznaczonej strefie. Zawodnik wchodzący może pojawić się na boisku dopiero w momencie, gdy zawodnik schodzący opuścił plac gry:  

a) strefę zmian stanowi długość całej linii bocznej boiska na własnej połowie, po stronie, przy której znajdują się rezerwowi zawodnicy

b) w przypadku celowego przerwania akcji rywala poza strefa zmian, zawodnik powinien zostać wykluczony do końca meczu a fakt ten powinien zostać zgłoszony do Opiekuna Ligi.

44. Rzuty wolne mogą być wykonywane bez gwizdka.  

45. Odległość zawodnika drużyny przeciwnej od piłki przy wznawianiu gry wynosi 5 metrów.

46. Nie dopuszcza się gry wślizgiem.  

47. Rzut z autu wykonywany jest nogą z linii bocznej boiska i jest traktowany jako rzut wolny pośredni.  

48. W przypadku, gdy przewinienie nastąpiło w polu karnym, ale nie kwalifikowało się do podyktowania rzutu karnego (złapanie przez bramkarza piłki w ręce po podaniu swojego zawodnika), przyznaje się rzut wolny pośredni, który wykonuje się z linii pola karnego.  

49. Bramkarz może wznawiać grę poprzez wyrzut piłki ręką lub położenie jej na boisku.

50. Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów.  

51. Nie obowiązuje przepis o spalonym.  

52. W trakcie meczu nie ma sędziego. Jego udział jest możliwy tylko i wyłącznie na prośbę jednej z drużyn po opłaceniu jego wynagrodzenia przez minimum jedną z drużyn.

 

§7 ZARZĄD

53. W skład zarządu ligi wchodzą : Opiekunowie Ligi – Daniel Drozdowski, Dawid Walasiewicz oraz kapitanowie : Szymon Cieśliński, Marcin Kamiński, Przemysław Kadłubowski.

54. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem, głos decydujący ma zarząd w powyższym składzie, w proporcjach minimum 3:2.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 23.08.2022r.

powrót do listy

Komentarze

Brak komentarzy
Jeżeli chcesz dodać komentarz, musisz być zalogowany. Zaloguj
Advertisement